Aktualności

W RAMACH RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOROSZCZY ZOSTANIE WYKONANA:

 • Dostawa i montaż 3 dźwigów (2 windy towarowe małe i 1 winda osobowa), w obrębie bloku D, DPS w Choroszczy
 • Nadbudowa, podniesienie III piętra bloku A do wysokości pełnej kondygnacji, wymiana pokrycia dachowego.

Projekt przebudowy kondygnacji zakłada powstanie nowych pomieszczeń mieszkalnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, pokoje wyposażone w łazienki, system monitoringu p.poż., system trzymaczy drzwiowych i inne usprawnienia, zmierzające do podniesienia standardu świadczonych usług, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy warunków bytowych dla osób niepełnosprawnych.


Powiat Białostocki - Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy stara się o pozyskanie środków z programu:

"BEZZWROTNE WSPARCIE BUDOWNICTWA Z FUNDUSZU DOPŁAT"

Bezzwrotne wsparcie chcemy przeznaczyć na:

utworzenie mieszkań chronionych – tj. mieszkań przeznaczonych m.in. dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opuszczających pieczę zastępczą (rodzina zastępcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich), a także dla cudzoziemców.  Mieszkania te są przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki - art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876),

 

LINK INFORMACYJNY BGK


 

Dom Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w ramach projektu:

"Program wyrównywania różnic między regionami III"

Projekt pn: "Zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosrpawnych do Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy"

Zakup dotyczy mikrobusa 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, wyposażonego w najazdy do transporu wózków inwalidzkich"

Maksymalna kwota dofinansowania PFRON: 90 000,00 zł

Link Informacyjny
Dom Pomocy Społecznej otrzymał wsparcie ze środków:

FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 PRZEZNACZONYCH DLA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

Całkowita kwota wsparcia przekazana dla Powiatu Białostockiego: 358 657,00 zł

Kwota wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy: 171 022,00 zł

W ramach wsparcia Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy zakupił:

 • Środki ochrony indywidualnej (zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i personelowi)
 • Wyposażenie oddziałów (niezbędne do zachowania reżimu sanitarnego w pomieszczeniach i pokojach mieszkalnych oraz wydzielonych miejscach na kwarantannę)
 • Środki czystości

Dom Pomocy Społecznej realizuje program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej 

"Od zależności ku samodzielności" - edycja 2021

Link Informacyjny

KWOTA PROGRAMU: 3 000 000,00 zł

Kwota dofinansowania DPS w Choroszczy: 99 600,00 zł 

Środki własne: 19 920,00 zł


Dom Pomocy Społecznej zrealizował program grantowy:

„Zapewnienie bezpieczeństwa opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, i domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego na podstawie umowy zawartej w dniu 30 czerwca 2020 r. pomiędzy Skarbem Państwa — Ministrem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia

 

Łączna wysokość grantu: 152 338,00 zł

- ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych projektu

- ze śrdoków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych projektu


PFRON uruchomił realizację Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w 2021 roku

W ramach programu Dom Pomocy Społęcznej w Choroszczy otrzymał dofinansowanie:

- na zakup dla osób z niepełnosprawnością wyposażenia po wystąpieniu choroby (21 600,00 zł)

- na organizowanie aktywności w celu poprawy kondycji osób niepełnosprawnych (26 734,00 zł)

ŁĄCZNA KWOTA WSPARCIA: 48 334,00 zł

LINK INFORMACYJNY (PFRON)


Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy otrzymał środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Kwota finansowania: 41 912,00 zł


W Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy rusza "PUNKT SZCZEPIEŃ PRZECIWKO COVID-19"

Zapisy prowadzone są od dnia 26.04.2021 pod numerami telefonów:

tel. 570 600 233

tel. 570 800 633

 


 

Stona BIP Domu Pomocy Społęcznej w Choroszczy


         

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy realizuje projekt pn. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu:

Celem nadrzędnym projektu jest zminimalizowanie zagrożenia utraty zdrowia i życia mieszkańców województwa podlaskiego objętych całodobową opieką w ramach systemu pomocy społecznej, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19.

Celem udzielenia Grantów jest:

 • poprawa jakości świadczonych usług w podmiotach świadczących całodobową opiekę
  w systemie opieki społecznej istotnej z punktu widzenia stanu epidemiologicznego w związku z zagrożeniem koronawirusem SARS CoV-2;
 • zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 w tych podmiotach poprzez wzrost dostępności niezbędnych środków ochrony osobistej, urządzeń i środków do dezynfekcji, zakupu testów na obecność COVID-19;
 • zapewnienie obsługi osób przebywających w placówkach całodobowej opieki poprzez sfinansowanie dodatkowego zatrudnienia w tych podmiotach/dodatkowego wynagrodzenia dla kadry już zatrudnionej/umożliwienie skorzystania z pomocy psychologicznej i terapeutycznej przez kadrę świadczącą usługi;
 • ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 poprzez przygotowanie miejsc odbywania kwarantanny lub miejsc noclegowych i wyżywienia dla osób realizujących usługi, które – chcąc chronić własne rodziny – nie mogą lub nie chcą wrócić do własnych domów i rodzin.

 

Wartość projektu ogółem wynosi 4 500 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 3 825 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 450 000,00 PLN

Dofinansowanie ze środków budżetu województwa wynosi 225 000,00 PLN

 

Informacja o projekcie


Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy realizuje projekt pn. „Bezpieczna przyszłość – wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego”
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Cel projektu:

Celem projektu jest łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, poprzez zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS. Zaplanowane wsparcie ma na celu ochronę życia i zdrowia personelu zapewniającego usługi bytowe, opiekuńcze, personelu gospodarczego i obsługi, pracującego w Domach Pomocy Społecznej oraz pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej z terenu województwa podlaskiego

Wartość projektu ogółem wynosi 5 610 450,00 PLN

Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 4 728 487,26 PLN

Dofinansowanie ze środków budżetu państwa wynosi 881 962,74 PLN

Informacje o projekcie


 

„Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy”

 

W Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy realizowany jest projekt pn.: „Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy” WND-RPPD.05.01.00-20-0530/19 dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii, Priorytet 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Ogólna wartość projektu wynosi 601 978,88 zł (wydatki kwalifikowalne 549 984,85 zł),

w tym:

 • Dofinansowanie z UE wynosi: 439 987,87 zł
 • Dofinansowanie z budżetu Powiatu Białostockiego wynosi: 161 991,01 zł

Celem ogólnym projektu jest ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie tzw. Niskiej emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw konwencjonalnych podczas produkcji energii elektrycznej.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania energii elektrycznej z OZE.

 

Wykonawcą zadania na dostawę, montaż i uruchomienie 2 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 99-100 kWp (49.5-50,0 kWp każda) jest firma:

"CORAL"

ul. Podleśna 3

16-070 Choroszcz


OGŁOSZENIE

W związku z panującą pandemią spowodowaną koronawirusem w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy prosimy, by nie zostawiać artykułów spożywczych łatwo pasujących się oraz by zostawiane artykuły spożywcze były zapakowane.

Pozostawiane artykuły przed przekazaniem mieszkańcowi są poddawane dezynfekcji i przechodzą kwarantannę, co powoduje, że artykuły łatwopsujące się i niezapakowane ulegają zepsuciu.

UWAGA !!!

W związku ze zwiększonym ryzykiem infekcji wirusowych oraz w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronowirusa, w Domu Pomocy Społęcznej w Choroszczy obowiązuje całkowity zakaz odwiedzin.

Informacje o podopiecznych można uzyskać kontaktując się telefonicznie. Wejście każdej osoby z zewnątrz będzie monitorowane i odnotowane, a każdej z tych osób będzie mierzona temperatura.

Dodatkowe informacje dotyczące KORONOWIRUSA znajdują się na stronie NFZ oraz Powiatowej Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. 

LINKI DO STRON:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku

Narodowy Fundusz Zdrowia

BiP Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy

 

Dodana: 20 luty 2020 09:58

Zmodyfikowana: 4 sierpień 2021 12:08