Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej "Trzy Dęby" w Choroszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy. .

Data publikacji: 2019-10-28.

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie BIP nie występują Filmy.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.

Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR


W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-10-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona BIP Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy spełnia wymagania w 95.49%.

Na stronie BIP można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Falkowski, m.falkowski@st.bialystok.wrotapodlasia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 740 39 97. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej w Choroszczy, Aleja Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz

Dom Pomocy Społecznej posiada 3 oddzielne budynki zamieszkałe przez mieszkańców.

Każdy z budynków Domu Pomocy Społecznej posiada rampę dla wózków inwalidzkich oraz windy do poruszania się miedzy piętrami. Możliwe jest również podjechanie samochodem bezpośrednio pod rampę dla wózka inwalidzkiego.

Toalety w budynkach Domu Pomocy Społecznej są przystosowane dla osób niepełnosprawnych i znajdują się na każdym oddziale.

Sekretariat znajduje się na pierwszym piętrze budynku administracji pok. nr 104, możliwość dojazdu wózkiem przez oddziały lub zgłoszenie dla portiera i pracownik administracji zejdzie na portiernię.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dodana: 6 luty 2020 11:14

Zmodyfikowana: 20 luty 2020 09:55