Projekt RPOWP 2018

„Poprawa efektywności energetycznej budynku głównego DPS  Choroszcz poprzez termomodernizację i instalacje OZE ”

WND-RPPD.05.03.01-20-0075/16

dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Dodana: 20 luty 2020 10:23

Zmodyfikowana: 20 luty 2020 10:34