RODO

Klauzula informacyjna dla kontrahentów oraz dla podopiecznych (mieszkańców) i członków ich rodzin oraz opiekunów prawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej z siedzibą w Choroszczy

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 ust. 1 i 2 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej z siedzibą
  w Choroszczy, Aleja Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz, którego imieniu działa Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy („Administrator”).

 2. Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować pisząc na adres wskazany w punkcie 1 lub na adres e-mailowy: iodo.dps.choroszcz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

W STOSUNKU DO PODPIECZNYCH (MIESZKAŃCÓW) I CZŁONKÓW ICH RODZIN ORAZ OPEIKUNÓW PRAWNYCH MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ Z SIEDZIBĄ W CHOROSZCZY

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i wypełnienia obowiązków prawnych i statutowych ciążących na Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

 • Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 pkt c) RODO oraz art. 9 ust.1 pkt b) RODO, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wymaganym przez ustawę o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Domów Pomocy Społecznej.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych wynikają z następujących aktów prawnych:

 1. ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,

 2. ustawa z dnia 24 listopada 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz niektórych innych ustaw,

 3. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 4. rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 stycznia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie domów pomocy społecznej,

 5. rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 roku w rodzinnego wywiadu środowiskowego,

 6. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 roku w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 • Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane:

 1. bezpośrednio od Pana/Pani,

 2. od członków Pani/Pana rodziny a jeżeli jest Pan/Pani

 3. od właściwych organów tj. Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, MOPS, MOPR, OPS

 4. uzyskane podczas przeprowadzania wywiadu środowiskowego i ustalania sytuacji osoby skierowanej do Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

 • Pani/Pana dane obejmuję dane osobowe zwykłe, jak również dane szczególne, a obowiązek przetwarzania tego typu danych osobowych wynika z przepisów wymienionych w punkcie 4.

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT i hosting oraz upoważnieni pracownicy socjalni, opiekunowie Administratora i organy publiczne (np. Sądy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, MOPS, MOPR, OPS, ZUS, KRUS, Miejski Zespół Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, Urząd Skarbowy) oraz podmiotom, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia, jak również rodzinie mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

 • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa i Instrukcją Kancelaryjną Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy, jednak nie krótszy niż 25 lat w przypadku teczek osobowych i ewidencji mieszkańców.

W STOSUNKU DO KONTRAHENTÓW I OSÓB WYZNACZONYCH DO KONTAKTU Z RAMIENIA KONTRAHENTA

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i rozliczenia zawartej pomiędzy stronami umowy oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również celem realizacji umowy, której nie jest Pan/Pani stroną a uczestnicy Pani/Pan w wykonaniu tej umowy jako osoba wyznaczona do kontaktu.

 • Pani/Pana dane osobowe zostały nam przekazane bezpośrednio od Pana/Pani, a jeżeli jest Pan/Pani pracownikiem kontrahenta upoważnionym do kontaktu z Administratorem – dane pozyskaliśmy z umowy z kontrahentem. Pani/Pana dane mogły zostać przez nas pozyskane również ze źródeł powszechnie dostępnych (właściwe rejestry).

 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem umowy łączącej Panią/Pana i Administratora umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO) oraz wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją umowy pomiędzy stronami (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – zapewnienia prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu - w celach archiwalnych (dowodowych) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

 • Pani/Pana dane jako osoby wyznaczonej do kontaktu ze strony kontrahenta obejmuję imię i nazwisko, nr telefonu i służbowy adres poczty elektronicznej. W przypadku kontrahentów dane osobowe obejmują dane niezbędne do rozliczeń podatkowych oraz dane ujawnione w publicznych rejestrach.

 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty dostarczające i utrzymujące infrastrukturę IT i hosting oraz upoważnieni pracownicy Administratora i organy publiczne oraz podmioty, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia, Kancelaria prawna.

 • Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej zakończeniu będą przechowywane przez okres konieczny do dochodzenia przez Panią/Pana ewentualnych roszczeń (okres przedawnienia roszczenia) ewentualnie przez okres dochodzenia roszczeń na gruncie prawa podatkowego, w zależności od tego, który okres upływa później.

 1. Ma Pani / Pan prawo żądania dostępu do Pani / Pana danych osobowych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania oraz do przenoszenia danych/ prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych/ cofnięcia zgody wobec danych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody.

 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do realizacji przez Administratora wymogów wynikających z przepisów prawa. W przypadku niepodania danych osobowych niemożliwa będzie realizacja umowy.

 4. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych: Marek Falkowski

Kontakt pod adresem: Al. Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz,

e-mail: iodo.dps.choroszcz@st.bialystok.wrotapodlasia.pl

Dodana: 9 październik 2020 07:44

Zmodyfikowana: 9 październik 2020 07:44